title

B1_134 Dėl Antikorupcijos komisijos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015 m. gegužės 28 d. Nr. B1-134

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4, 5 ir 6 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 punktu, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-152 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 152 ir 158 punktais, atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) siūlymą tarybos posėdžio metu, Molėtų rajono savivaldybės mero 2015 m. gegužės 26 d. potvarkį Nr. B3-22, Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos 2015 m. gegužės 15 d. raštą Nr. S-34, Molėtų miesto bendruomenės 2015 m. gegužės 21 d. raštą Nr. 2, Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos 2015 m. gegužės 20 d. raštą Nr. 1, Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2015 m. gegužės 11 d. raštą Nr. B88-8,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti tarybos įgaliojimų laikui Antikorupcijos komisiją:

Borisas Jakovlevas, tarybos narys;

Eugenijus Glumbakas, tarybos narys;

Mindaugas Kildišius, tarybos narys;

Aleksas Strumila, Bijutiškio bendruomenės centro pirmininkas, bendruomenės atstovas;

Vytautė Mozūrienė, Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos narė, bendruomenės atstovė;

Rosita Pikauskienė, Molėtų miesto bendruomenės narė, bendruomenės atstovė;

Vladimiras Suchodumcevas, Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus vedėjas;

Remigijus Tamošiūnas, Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjas;

Virginija Žalienė, Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė.

2. Paskirti Antikorupcijos komisijos pirmininku Borisą Jakovlevą.

3. Patvirtinti Antikorupcijos komisijos nuostatus (pridedama).

4. Pripažinti netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-9 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 4 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Stasys Žvinys

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28d. sprendimu Nr. B1-134

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Antikorupcijos komisijos (toliau - Komisija) veiklos pricipus, tikslus, uždavinius, įgaliojimus bei Komisijos teises ir pareigas. Komisijos nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo antikorupcijos komisijos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir kitais teisės aktais. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Nacionalinėje kovos su korupcija programoje, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

2. Pagrindinis Komisijos tikslas – sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti Savivaldybės korupcijos prevencijos politiką. Šio tikslo Komisija siekia atsižvelgdama į Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtą korupcijos situaciją bei lygį, išskirdama prioritetines jos prevencijos ir kontrolės kryptis bei nuosekliai įgyvendindama priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą.

3. Pagrindiniai komisijos veikimo principai: teisėtumas, nešališkumas, skaidrumas, viešumas, atskaitomybė.

4. Komisijos veiklos nuostatus, jos sudėtį tvirtina ir keičia Molėtų rajono savivaldybės taryba.

5. Komisija sudaroma tarybos kadencijos laikotarpiui. Komisiją sudaro 9 komisijos nariai: trys Savivaldybės tarybos nariai, iš kurių vienas mero teikimu, atsižvelgus į Savivaldybės mažumos (opozicijos) siūlymą, jei tokia yra paskelbta, skiriamas Komisijos pirmininku, trys Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, deleguoti Savivaldybės administracijos direktoriaus ir trys gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovai.

6. Komisijos sekretoriaus pareigas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas. Komisijos sekretorius neturi Komisijos nario teisių.

7. Komisija yra atskaitinga Molėtų rajono savivaldybės tarybai.

8. Komisijos pirmininką, Savivaldybės mero teikimu iš trijų tarybos narių, kurie yra Komisijos nariai, skiria Molėtų rajono savivaldybės taryba savo kadencijos laikotarpiui.

9. Komisijos posėdyje nedalyvaujant Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininką pavaduoja posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma išrinktas Komisijos narys.

10. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Korupcijos prevencijos įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Tarybos veiklos reglamentu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II. KOMISIJOS UŽDAVINIAI

11. Pagrindiniai Komisijos uždaviniai:

11.1. inicijuoti, rengti bei analizuoti Savivaldybėje įgyvendinamas korupcijos revencijos priemones;

11.2. aktyviai dalyvauti formuojant ir vykdant Savivaldybės antikorupcinę politiką;

11.3. kontroliuoti kovos su korupcija programos įgyvendinimą, teikti siūlymus jos tobulinimui;

11.4. analizuoti gautus gyventojų skundus dėl valstybės tarnautojų ir kitų asmenų veiklos;

11.5. padėti atskleisti galimai korupcinio pobūdžio veikas, teikti siūlymus korupcijos

pasireiškimo tikimybės mažinimui;

11.6. užtikrinti pranešėjui konfidencialumą ir saugumą, kad išvengti galimo persekiojimo dėl galimai buvusių ar esamų korupcinio pobūdžio veikų.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS

12. Komisijos funkcijos (įgaliojimai):

12.1. reglamento nustatyta tvarka savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų parengtų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

12.2. dalyvauja rengiant kovos su korupcija programas ir teikia išvadas savivaldybės tarybai dėl šių programų ir jų įgyvendinimo;

12.3. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo;

12.4. informuoja visuomenę apie savo veiklą, vykdomas korupcijos prevencijos priemones savivaldybėje, taip pat apie kovos su korupcija rezultatus;

12.5. atlieka kitas kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su savivaldybėje įgyvendinama valstybės politika korupcijos prevencijos srityje.

IV. KOMISIJOS TEISĖS

13. Komisija turi teisę:

13.1. gauti jos veiklai reikalingą informaciją iš Savivaldybės administracijos bei Savivaldybės įstaigų, įmonių, susipažinti su informacijos patikrinimui ar pavedimo įvykdymui reikalingais dokumentais, gauti dokumentų kopijas;

13.2. kviesti į Komisijos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos vadovus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, Savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovus bei darbuotojus ar kitus asmenis, galinčius suteikti nagrinėjamo klausimo tyrimui ar pavedimui įvykdyti reikalingos informacijos;

13.3. siūlyti Savivaldybės merui ar Savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti darbo grupes atlikti tyrimui arba patikrinimui Komisijos pateiktiems klausimams išnagrinėti;

13.4. kreiptis tarnybinės pagalbos į specialistus ir gauti specialistų išvadas;

13.5. priimti sprendimą dėl informacijos, apie Komisijos priimtus sprendimus, pateikimo visuomenės informavimo priemonėms;

13.6. svarstyti ir teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijos direktoriui dėl korupcijos prevencijos prioritetų.

V. KOMISIJOS PAREIGOS

14. Komisija privalo:

14.1.greitai ir nešališkai išnagrinėti gautą informaciją ar pavedimą;

14.2.sistemingai teikti informaciją apie kovos su korupcija eigą, fiksuoti pokyčius, kelti problemas ir teikti ataskaitas Molėtų rajono savivaldybės tarybai;

14.3.informacijos nagrinėjimo metu nustačius nusikalstamos veikos požymius, nedelsiant inicijuoti turimos medžiagos perdavimą teisėsaugos institucijoms.

VI. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

15. Komisijos nariai vadovaujasi įstatymų viršenybės, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus bei etikos (pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, atsakomybės) principais.

16. Komisijos sprendimai neskelbiami viešai, jeigu tai gali pažeisti asmens teises, pakenkti tyrimui arba turima informacija yra susijusi su valstybės, tarnybos, komercine ar kita įstatymu saugoma paslaptimi.

17. Komisijos darbą organizuoja, jam vadovauja ir posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jam nesant Komisijos pirmininką pavaduoja posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma išrinktas Komisijos narys.

18. Komisijos pirmininkas:

18.1.posėdžio darbotvarkę skelbia posėdžio pradžioje;

18.2.organizuoja Komisijos posėdžius ir jiems vadovauja;

18.3.paveda Komisijos nariams išnagrinėti skunde, pareiškime ar pavedime nurodytas aplinkybes bei tvirtina nagrinėjimo išvadą;

18.4.atstovauja Komisijai.

19. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių.

20. Komisijos posėdžiai yra uždari. Komisijos sprendimu, su Komisijos nariais posėdyje gali dalyvauti tik Komisijos dėl svarstomo klausimo pakviesti asmenys.

21. Komisijos sprendimai priimami Komisijos posėdyje atviru balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas, o jam nedalyvaujant – Komisijos posėdžiui pirmininkaujančio Komisijos nario balsas. Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžio protokolu.

22. Komisijos narys, nesutinkantis su daugumos sprendimu, turi teisę raštu pareikšti atskirąją nuomonę, kuri yra pridedama prie kitų svarstyto klausimo dokumentų ir apie ją įrašoma posėdžio protokole. Komisijos posėdžio protokolas surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, jam nesant – posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma išrinktas pirmininkauti posėdžiui Komisijos narys ir sekretorius. Komisijos protokolus ir su jais susijusią medžiagą saugo Komisijos sekretorius.

23. Komisija gali priimti šiuos sprendimus:

23.1. turimą medžiagą perduoti tirti teisėsaugos institucijoms;

23.2. siūlyti Savivaldybės administracijos direktoriui atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovų, darbuotojų tarnybinių pareigų atlikimo (neatlikimo);

23.3. siūlyti skirti tarnybines nuobaudas netinkamai savo pareigas einantiems Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams, darbuotojams;

23.4. atkreipti Savivaldybės administracijos, Savivaldybės įstaigų, įmonių vadovų dėmesį į įstatymų nesilaikymą, tarnybinės etikos bei kitus pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti;

23.5. atsisakyti nagrinėti skundą arba nutraukti jo nagrinėjimą.

24. Komisijos sprendimus gavusios Savivaldybės administracija, Savivaldybės įstaigos, įmonės privalo juos apsvarstyti ir apie svarstymo rezultatus raštu informuoti Komisiją ne vėliau kaip per vieną mėnesį, jeigu Komisijos sprendime nenustatytas kitas terminas.

25. Komisijos pirmininkas Savivaldybės tarybai pateikia Komisijos veiklos ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaitą kartą per metus - iki balandžio 1 dienos.

26. Informaciją apie Komisijos sprendimus žiniasklaidai teikia Komisijos pirmininkas, jam nesant - atitinkamu klausimu Komisijos posėdžiui pirmininkavęs posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma išrinktas Komisijos narys.

VII. ATSAKOMYBĖ

27. Už Komisijos priimtų sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos paskleidimą Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Komisijos veiklos kontrolę vykdo Molėtų rajono savivaldybės taryba.

29. Komisijos nariai pažeidę šiuos nuostatus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Komisijos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą atlieka Molėtų rajono savivaldybės administracija.

31. Komisijos veikla gali būti nutraukta, jos nuostatai keičiami bei papildomi Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 



Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra