title

B1_131 Dėl specialiojo plano
 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO TERITORIJOS, ESANČIOS MAGISTRALINIO KELIO VILNIUS-UTENA ATKARPOS ZONOJE, SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2011 m. gegužės 26 d. Nr. B1-131
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Molėtų rajono teritorijos, esančios magistralinio kelio Vilnius-Utena atkarpos zonoje, specialųjį planą (pridedama).

Meras

Stasys ŽvinysPaskutinis atnaujinimas: 2022-10-12 14:55:02