title

Planuojamas rengti Rutonių kaimo dalies prie Kranto gatvės detalusis planas

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 3 punktu, skelbiame, kad planuojamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentas - Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Rutonių kaimo dalies prie Kranto gatvės detalusis planas, kuriuo keičiamas Sklypo, esančio Rutonių kaime, Inturkės seniūnijoje (žemės sklypo kadastro Nr. 6247/0002:153), detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento registro Nr. T00042131), patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. B6-173 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo" (1 punktas).

Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Rutonių kaimo dalies prie Kranto gatvės detaliojo plano rengimo tikslai:

 

  1. sudaryti sąlygas darniai planuojamos teritorijos raidai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
  2. nustatyti planuojamoje teritorijoje veiklos vystymo gaires;
  3. sudaryti sąlygas racionaliam planuojamos teritorijos panaudojimui;
  4. numatyti planuojamos teritorijos gamtinės ir kultūrinės aplinkos svarbių komponentų išsaugojimą;
  5. kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią urbanistinę aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas planuojamoje teritorijoje;
  6. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių ir Molėtų rajono savivaldybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

 

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo" projektas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. B6-1404 „Dėl pritarimo teritorijų planavimo dokumento keitimo iniciatyvai"

Susipažinti su šiais dokumentais taip pat galima Molėtų rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, I a. fojė), Inturkės seniūnijos skelbimų lentoje (Bažnyčios g. 16, Inturkės k., LT-33212 Molėtų r., el. p. inturke@moletai.lt).

2022 m. sausio 24 d. teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartis Nr. A26-6 

Visuomenės atstovai nuo 2022 m. vasario 28 d. iki 2022 m. kovo 14 d. gali susipažinti su įsakymo „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo" projektu, pateikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vilniaus g. 44, LT - 33140 Molėtai, tel. (8 383) 54761, el. p. savivaldybe@moletai.lt).Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-28 09:10:19