title

B1_28 Dėl etikos komisijos nuostatų pakeitimo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. B1-133 „DĖL ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. vasario 19 d. Nr. B1-28

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“, 13-1 punktu, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

Savivaldybės meras

Stasys Žvinys

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d.
sprendimu Nr. B1-133
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d.
sprendimo Nr. B1- 28 redakcija)

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) etikos komisija (toliau – Komisija) sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksu.

2. Komisiją sudaro Savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš Savivaldybės tarybos narių ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų:

2.1. kiekviena partija, patekusi į Savivaldybės tarybą, deleguoja po vieną atstovą - Savivaldybės tarybos narį;

2.2. gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 Komisijos narių.

3. Komisija nagrinėja klausimus, susijusius su politikų elgesio principų ir reikalavimų viešajame gyvenime laikymusi, užtikrina valstybės politikų elgesio kontrolę ir atsakomybę už Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų pažeidimus.

II SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS TEISINIAI PAGRINDAI

4. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybės politikų elgesio kodeksu, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės politikų elgesį. Komisijai priskirti įgaliojimai įgyvendinami remiantis Lietuvos žmonių visuotinai priimtomis moralės, etikos ir prigimtinės teisės nuostatomis.

III SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS SRITYS

5. Komisija:

5.1. tiria ir priima sprendimus dėl Savivaldybės tarybos narių veiklos atitikties Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, nuostatoms;

5.2. tarybos narių, mero, savo iniciatyva teikia tarybos nariams rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimo;

5.3. prižiūri, kaip Savivaldybės tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų;

5.4. analizuoja Savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

5.5. nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl Savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo;

5.6. teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

5.7. veikdama pagal šių nuostatų 5.2 ir 5.4 papunkčius, rengia posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

IV SKYRIUS

VALSTYBĖS POLITIKO ELGESIO TYRIMO ORGANIZAVIMAS

6. Valstybės politiko elgesio tyrimas gali būti pradėtas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų:

6.1. fizinio ar juridinio asmens skundas, kreipimasis ar pranešimas (toliau – skundas) apie valstybės politiko galimai padarytą Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar institucijos, kurioje politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose valstybės politikui nustatytų reikalavimų pažeidimą;

6.2. visuomenės informavimo priemonėse paskelbta pagrįsta informacija apie valstybės politiko galimai padarytą pažeidimą.

7. Valstybės politiko elgesio tyrimas pradedamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šių nuostatų 6 punkte nurodyto pagrindo atsiradimo. Komisija tiria galimus pažeidimus, jeigu nuo jų padarymo praėjo ne daugiau kaip 1 metai. Anoniminiai skundai nenagrinėjami. Komisijos atliekamas pažeidimo tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tyrimo pradžios. Į šį terminą neįskaičiuojamas politiko laikinojo nedarbingumo, atostogų laikas ir laikas, kai politikas yra išvykęs į tarnybinę komandiruotę. Prireikus Komisija gali pratęsti nustatytą tyrimo terminą, bet ne ilgiau kaip dviem mėnesiais.

8. Atlikdama tyrimą, Komisija turi teisę:

8.1. apklausti valstybės politiką, kurio elgesys tiriamas, bei kitus asmenis, susijusius su valstybės politiko tiriamu elgesiu ar politine veikla;

8.2. apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti apie jo žinomą informaciją apie valstybės politiko galimai padarytą Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar institucijos, kurioje politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose valstybės politikui nustatytų reikalavimų pažeidimą;

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus (kopijas) bei kitą tyrimui reikalingą informaciją;

8.4. prireikus išvykti į įvykio vietą;

8.5. pasitelkti specialistų.

9. Atlikdami tyrimą, Komisijos nariai privalo:

9.1. vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais;

9.2. laikyti paslaptyje duomenis ar žinias, kurias jie sužinojo vykdydami tyrimą, jeigu tokie duomenys ar žinios sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos arba kitą įstatymų saugomą paslaptį;

9.3. nenaudoti nuostatų 9.2 punkte nurodytų duomenų ar žinių asmeninei ar kitų asmenų naudai;

9.4. kol Komisija nebaigia tyrimo, niekam neteikti informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis.

10. Šių nuostatų 9 punkto nuostatos taikomos ir Komisiją aptarnaujantiems darbuotojams ir pasitelktiems specialistams.

11. Atlikdami tyrimą, Komisijos nariai, Komisiją aptarnaujantys darbuotojai ir jos pasitelkti specialistai netrikdo valstybės, savivaldybės institucijų, kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbo ir privalo susilaikyti nuo preliminarių vertinimų bei išvadų, kol nebaigtas tyrimas ir nėra Komisijos sprendimo.

12. Komisijos nariai už šių nuostatų 9–11 punktuose nustatytų pareigų pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13. Valstybės politikas, kurio elgesys tiriamas, turi teisę:

13.1. teikti Komisijai paaiškinimus, prašymus ir įrodymus;

13.2. baigus tyrimą susipažinti su tyrimo metu surinkta medžiaga;

13.3. dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

14. Valstybės politikas, teikiantis Komisijai paaiškinimus, negali būti verčiamas teikti paaiškinimus prieš save, savo šeimos narius ar artimuosius giminaičius.

15. Komisija per 3 dienas nuo tyrimo pradžios surašo laisvos formos pranešimą, kuriuo informuoja valstybės politiką apie pradėtą jo elgesio tyrimą, jo teises, pateikia turimus duomenis apie padarytą pažeidimą ir prašo valstybės politiko iki šiame pranešime nurodytos datos pateikti paaiškinimą raštu. Komisija šį pranešimą valstybės politikui įteikia asmeniškai arba išsiunčia paštu.

16. Komisija, atlikusi tyrimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos posėdyje vertina tyrimo metu surinktus duomenis ir priima sprendimus. Apie Komisijos posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio pradžios turi būti pranešta valstybės politikui. Jo neatvykimas į Komisijos posėdį ar paaiškinimo nepateikimas nekliudo Komisijai priimti sprendimą.

17. Pakartotiniai skundai apie galimą politiko padarytą pažeidimą nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai gautame skunde yra nurodomos naujos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos atlikto tyrimo metu, ir dėl to Komisijos priimtas sprendimas yra galimai neteisingas. Dėl pakartotinio tyrimo būtinumo sprendžia Komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tokio skundo gavimo. Komisijai nusprendus pradėti pakartotinį tyrimą, jis atliekamas pagal šiuose nuostatuose ir Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytas procedūras.

18. Komisija svarstomais klausimais priima sprendimus. Sprendimas dėl politikų netinkamo elgesio priimamas visų Komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

19. Valstybės politiko elgesio tyrimą atlikusi Komisija gali priimti tokius sprendimus:

19.1. konstatuoti, kad valstybės politikas nepažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ar reikalavimų;

19.2. konstatuoti, kad valstybės politikas pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse ar institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus valstybės politiko elgesio principus ar reikalavimus;

19.3. rekomenduoti valstybės politikui suderinti savo elgesį ar veiklą su Valstybės politikų elgesio kodekse ar institucijos, kurioje valstybės politikas eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais valstybės politiko elgesio principais ar reikalavimais;

19.4. rekomenduoti viešai atsiprašyti per mėnesį nuo Komisijos sprendimo priėmimo datos tokiu būdu, kokiu buvo įžeista, pvz., jeigu per visuomenės informavimo priemones, tai savo lėšomis paskelbti (išspausdinti) atsiprašymą, jei Savivaldybės tarybos posėdyje – žodžiu viešai atsiprašyti (atsiprašymas turi būti užprotokoluotas) Savivaldybės tarybos posėdyje ir kt.;

19.5. įtarus esant nusikalstamos veikos požymių, perduoti medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigoms ar prokuratūrai.

20. Komisija gali nutraukti tyrimą, jeigu iki tyrimo pabaigos valstybės politikas savo elgesį ar veiklą pripažino neetiškais, nesuderinamais su savo pareigomis ar institucija, kurioje jis eina pareigas, ir dėl to viešai atsiprašė.

21. Apie Komisijos atliktą tyrimą ir priimtą sprendimą pranešama asmeniui, pateikusiam skundą Komisijai, valstybės politikui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

22. Komisijos priimti sprendimai yra vieši ir turi būti skelbiami Molėtų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir informaciniame leidinyje, jeigu toks leidinys yra leidžiamas.

V SKYRIUS

KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

23. Komisijos pirmininkas šaukia komisijos posėdžius, nustato ir jų datą bei vietą, sudaro posėdžio darbotvarkę. Komisijos nariai turi teisę siūlyti pakeisti ar papildyti darbotvarkę.

24. Komisijos posėdžiai protokoluojami, gali būti daromas Komisijos posėdžių garso įrašas. Protokolą pasirašo Komisijos (posėdžio) pirmininkas ir protokolą surašęs Komisijos sekretorius.

25. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. Komisijos posėdžiuose turi teisę dalyvauti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos atstovai, kurie gali teikti siūlymus dėl tarnybinės etikos ar elgesio normų įgyvendinimo.

26. Komisiją aptarnauja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo – Komisijos atsakingasis sekretorius, kuris:

26.1. rūpinasi, kad ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki posėdžio dienos Komisijos nariams ir suinteresuotiems asmenims (skundo pateikėjui, atitinkamam valstybės politikui ir pan.) būtų praneštas posėdžio laikas ir vieta;

26.2. rūpinasi, kad būtų paruošti posėdžiui reikalingi dokumentai bei jų kopijos, patalpos;

26.3. užtikrina, kad būtų daromas Komisijos posėdžių garso įrašas.

26.4. registruoja posėdžio dalyvius;

26.5. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po priėmimo įformina Komisijos sprendimą, kurio:

26.5.1. įžanginėje dalyje nurodoma: sprendimo priėmimo data ir vieta; komisijos pavadinimas; posėdyje dalyvaujantys asmenys; komisijos sekretorius; asmens, kurio veikla tiriama, vardas, pavardė ir pareigos; tiriami asmens veiksmai;

26.5.2. aprašomojoje – motyvuojamojoje dalyje nurodoma: komisijos nustatytos faktinės aplinkybės; asmens, kurio veikla tiriama, paaiškinimai; įrodymai, kuriais grindžiamos komisijos išvados; argumentai, dėl kurių atmetami tam tikri teiginiai; nuorodos į konkrečias teisines normas, kurios buvo taikomos tiriant;

26.5.3. nutariamojoje dalyje nurodoma: komisijos išvada dėl svarstomo asmens veiksmų, teisės aktas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas ir sprendimo apskundimo tvarka bei terminai, nurodant, kad Komisijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba jo įteikimo valstybės politikui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, dienos;

26.6. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų surašo Komisijos posėdžio protokolą: nurodoma posėdžio data, vieta, posėdžio dalyviai, posėdžio darbotvarkė, svarstymo eiga ir svarstyti dokumentai bei priimti sprendimai;

26.7. pateikia (išsiunčia) Komisijos sprendimą asmeniui, pateikusiam skundą, atitinkamam valstybės politikui, dėl kurio yra priimtas sprendimas, ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai;

26.8. yra atsakingas už tai, kad Komisijos sprendimai patektų į Savivaldybės interneto svetainę, informacinį leidinį, jeigu toks leidinys yra leidžiamas, bei būtų persiųsti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

27. Posėdžiui pirmininkauja Komisijos pirmininkas. Jei posėdyje nedalyvauja Komisijos pirmininkas, Komisijai nusprendus, posėdžiui gali pirmininkauti posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma išrinktas Komisijos narys.

28. Po Komisijos posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl valstybės politiko elgesio, parengiamas pranešimas visuomenės informavimo priemonėms. Pranešimą raštu arba žodžiu gali pateikti tik Komisijos pirmininkas ar Komisijos įgaliotas jos narys ir tik tokį, kokį įgaliojo pateikti Komisija.

29. Informaciją apie Komisijos sprendimus visuomenės informavimo priemonėms teikia Komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas Komisijos narys. Komisijos nariai, posėdyje pareiškę atskirąją nuomonę dėl tyrimo išvadų, turi teisę apie tai pateikti informaciją.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Už komisijos sprendimus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal įgaliojimus atsako Komisijos pirmininkas ir nariai.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra