title

Kaimo kultūrinės veiklos modelis
Molėtų rajono kaimo kultūrinės veiklos modelį patvirtino Savivaldybės taryba 2005 m. birželio 16 d. sprendimu Nr.B1-83
(2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B1- 270 redakcija)

Juo siekiama efektyvinti kultūrinę veiklą rajono seniūnijose, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kelti kultūros paslaugų kokybę bei tenkinti rajono kaimų bendruomenių kultūrinius, laisvalaikio ir socialinius poreikius.

Kaimo kultūrinė veikla organizuojama seniūnijų principu. Kiekvienoje seniūnijoje veikia seniūnijų kultūros tarybos, kurias sudaro seniūnijos (deleguoja jaunimo, visuomenės atstovus), seniūnijose veikiančių bendruomeninių organizacijų, seniūnaitijų, mokyklų, bibliotekų, muziejų, Molėtų kultūros centro ir kitų, seniūnijoje veikiančių, institucijų deleguoti atstovai. Į Tarybą įtraukiami visų kultūros įstaigų padalinių, veikiančių seniūnijoje, atstovai. Ši Taryba koordinuoja kultūrinės veiklos organizavimą seniūnijoje bei telkia partnerius bendriems projektams, rengia jos metinį veiklos planą, analizuoja jo įgyvendinimą. Kultūrinę veiklą seniūnijoje vykdo Viešosios bibliotekos, Krašto muziejaus padaliniai, kaimų bendruomenių centrai, mokyklos, viešosios įstaigos, Kultūros centro kultūrinės veiklos organizatoriai, organizuodami ir savo institucinės aprėpties kultūrinę veiklą. Kultūrinės veiklos organizatoriai yra atskaitingi Kultūros centro direktoriui ir seniūnui.

Savivaldybė kaimo kultūrinę veiklą finansuoja per Molėtų kultūros centrą, Molėtų rajono savivaldybės viešąją biblioteką, Molėtų krašto muziejų, viešąsias įstaigas, nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų finansavimo programas, seniūnijas, įvertinant jos gyventojų skaičių ir kultūrinės veiklos programas.

Pilnas kaimo kultūrinės veiklos modelio aprašymas

Rekomenduojamas kaimo kultūrinės veiklos planas