title

Užsiimate verslu

 
 
Nemokamos konsultacijos

ES investicijos verslui

NTAKD Konsultacijos

Nekilnojamojo turto mokestis 

Karantino metu aktuali informacija verslui 

Priemonės ir tikslinės lėšos verslo aplinkai gerinti 

Savivaldybės paslaugos: 

Energetika

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Reklama

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Transportas ir keleivių vežimas

Licencijos (dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Leidimo (patikslinto leidimo, dublikato) vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas Teikiama E Paslauga>>>

Licencijos kopijos transporto priemonei naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas

Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas išdavimas

Verslas

Sutikimo užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, išdavimas

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Verslas - alkoholio licencijos

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas 

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Verslas - tabako licencijos

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Verslas - ūkininkavimas

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir priežiūros talono ar jo dublikato išdavimas

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio / Teikiama E Paslauga >>>

Ūkininko ūkio registravimas, išregistravimas, duomenų keitimas / Teikiama E Paslauga>>>

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimas

Lietuvos Kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „ Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu paraiškų priėmimas

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo paraiškų priėmimas

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas iš bičių laikytojų

Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų elektroninių formų užpildymas ir pateikimas

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo paraiškų priėmimas

Verslas-žemės nuoma

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas / Teikiama E Paslauga >>>

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas / Teikiama E Paslauga >>>