title

Pradedamas rengti Maciūniškių kaimo dalies detalusis planas

Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079, 6.1, 32.1 papunkčiais, skelbiame informaciją apie pradedamą rengti Molėtų rajono savivaldybės Inturkės seniūnijos Maciūniškių kaimo dalies prie Pievų gatvės detalųjį planą, kuriuo keičiami Namų valdos suformavimo R. Kanapicko žemės sklype Maciūniškių kaime, Inturkės seniūnijoje, Molėtų rajone (žemės sklypo kadastro Nr. 6247/0002:157) detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento registro Nr. T00039824) ir Namų valdos suformavimo R. Kanapicko žemės sklype Maciūniškių kaime, Inturkės seniūnijoje, Molėtų rajone (žemės sklypo kadastro Nr. 6247/0002:158) detalusis planas (teritorijų planavimo dokumento registro Nr. T00039825), patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. B6-152 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo" (3 ir 4 punktai), rengimą.

2022 m. kovo 15 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. B6-244 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo", 2022 m. kovo 18 d. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė įsakymą Nr. B6-269 „Dėl detaliojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo". Su šiais dokumentais taip pat galima susipažinti  Molėtų rajono savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentoje (Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, II a. fojė), Inturkės seniūnijos skelbimų lentoje (Bažnyčios g. 16, Inturkės k., LT-33212 Molėtų r. sav.) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr.K-VT-62-22-241).

Detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus atliekamas, nes detalusis planas nenumato ūkinės veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus ir rengiamas mažesniam nei 10 kv. kilometrų plotui (Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 6.1 punktas). SPAV neatlikimo motyvai nurodyti detaliojo plano planavimo darbų programoje.

Detaliojo plano planavimo organizatorius yra Molėtų savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, tel. 8-383-54761, el. p. savivaldybe@moletai.lt , interneto svetainė www.moletai.lt). Detaliojo plano rengėją pasirenka planavimo iniciatorius.

Visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl detaliojo plano Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui adresu Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, tel. 8-383-54761, el. p. savivaldybe@moletai.lt  bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr.K-VT-62-22-241) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką ir iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-24 09:31:47